آدمها؟؟

کوچه ها را بلد شدم ...مغازه ها را...رنگ های چراغ راهنما را...حتی جدول ضرب را..و دیگر در راه هیچ مدرسه ای گم نمی شوم!

اما گاهی میان آدمها  گم  می شوم!!

          آدمها رابلد نیستم

/ 1 نظر / 9 بازدید
هیوا

خسته شدم از جنس قلابي ادم ها دار ميزنم خاطرات کسي را که مرا دور زد حالم خوب است اما گذشته ام درد مي کند